ตรวจการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ

การติดตามผลการส่งเสริมอาชีพ

การเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก

การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

การออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่

การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ